در این نشست یک روزه مسئولان دفاتر ابتدا به ارائه‌ی گزارشات اداره خود پرداختند و سپس در ادامه مسئول اداره دانشجویی مرکزی جناب آقای فرزادیوسفی به بررسی وضعیت اداره دانشجویی ‌و رهیافت‌های پیش‌رو پرداخت و بحثی را در این رابطه ارائه و طرح نمودند. 

در بخش سوم و پایانی این نشست، دیداری با کارگروه دانشجویی دفتر کرمانشاه در دستور کار قرارگرفت که در این دیدار ضمن تقدیر از فعالیت‌های ارزشمند این حوزه، درخصوص نحوه برگزاری فصل‌نو دانشجویی در مرکز استان بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصمیماتی موثر در این خصوص اتخاذ گردید.