همایش دانشجویی با عنوان زندگی معنادار روز جمعه ۳ آذر ۱۴۰۲ با حضور دانشجویان اهل سنت در مؤسسه‌ی قرآنی محمد بن جزری شیراز برگزار شد.

در این گردهمایی دانشجویی، موضوعاتی نظیر «ضرورت بحث از معنای زندگی، طرح پرسش از معنای زندگی چه زمانی موضوعیت می‌یابد؟ و علل معنازدایی از زندگی در دوران جدید و زندگی معنادار به چه نوع زندگی گفته می‌شود؟ و راهکارهای عملی برای برون‌رفت از بی‌معنایی در زندگی و تفسیری از معنای زندگی از سوره‌ی عصر» ارایه شد.

گفتنی است این همایش به همت مؤسسه‌ی دانشجویی راز برگزار شد.