درباره دموکراسی گفتگویی :
كتاب دموكراسي گفتگويي: اكنون در آغاز قرن بيست‌و‌يكم، دموكراسي چنان به يك ارزش سياسي برتر و جهانگير تبديل شده است كه گويي بدون آن جهان ديگر قادر به ادامه حيات خود نيست. براي بسياري از مردم، تصور جهان بدون دموكراسي به معناي بازگشت استبداد و انواع خشونت‌هاي هراس‌انگيز است كه كل تاريخ بشريت را در تسخير خود داشته‌اند و...