زهرا اعظمی استان کرمانشاه-شهرستان پاوه
همه می‌گویند برای رسیدن به" آینده"‌ای مطلوب باید" گذشته"را رها کرد و در" حال"زیست.  اما اگر خیال در" گذشته" مانده و قصد" حال"آمدن را ندارد چه باید کرد؟ عزم خود را جزم کرده و چاره‌ای جز جستجوی خیال نمی‌یابی. 
محققان آمریکایی با استفاده از فناوری ویرایش ژن CRISPR گیرنده‌هایی موسوم به GABA delta-type را در مغز هدف قرار دادند که دریافت کننده ترکیبات طبیعی تشدید کننده حالات روحی هستند.
گردآوری از: بیان عزیزی برگرفته از: فقه جامع بانوان/ الیف محمد محمد عویضه
" و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین" : و حج این خانه، واجب الهی بر کسانی که توانایی برای رفتن بدان جا را دارند(چه زن و چه مرد)

باز آخر رمق‌های ستون مرداد است

سرگل رستمی
دلم گرفته مثل میلیون‌ها انسان دیگر بر روی کره خاکی زمزمه‌های خودم را می‌بینم که بر روی گونه‌ام موج سواری می‌کنند  هوا نیمه روشن است...  صبح شده... و من غرق او شده‌ام  بعد از 5 سال از دوریش.

تمهیدات جدید برای ورود زنان به ورزشگاه

 مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور تاکید کرد: مسیر جدا برای ورود بانوان به ورزشگاه آزادی پیش بینی شده است تا اگر روزی مجوز ورود داده شد این جداسازی در کمتر از دو ماه اجرایی شود.

یک افسرده دل افسرده کند انجمنی را

 کافی است یک فرد ناشاد و غمگین در خانواده داشته باشید، اثری را که یک آدم منفی و بی انرژی و همیشه مخالف روی یک جمع می‌گذارد، یک بمب چند هسته‌ای نمی‌تواند.

ﮔﺮاﺗﻦ ﮐﺪو ﺣﻠﻮاﯾﯽ دوازده ﻣﺎﻫﮕﯽ

ﺑﻼﻧﺪﯾﻦ ﻣﺎرﮐﺎده و دﮐﺘﺮ ﻫﺎﻧﺮی ﺑﻮﺷﻪ برگزفته از کتاب آﺷﭙﺰی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ترجمه: دکتر افرا شکوهی
کدو حلوایی ؛ 100 گرم/ ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﮐﺮده؛ 50 ﮔﺮم/ ﭘﻨﯿﺮ رﻧﺪه ﺷﺪه؛ 20 ﮔﺮم / ﮐﺮه ؛ 5 گزم/ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﻧﻤﮏ / ﮐﻤﯽ ﭘﻮدر ﺟﻮز ﻫﻨﺪی ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺨﺖ

گزیده اخبار و مقالات