دکتر نسترن کشاورز محمدی هیئت علمی گروه بهداشت عمومی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رییس کمیته علمی کرسی جهانی آموزش و سلامت یونسکو شد.
ریچل هالیس برگرفته از کتاب صورتت را بشور دختر جان گردآورنده: مریم گلزاری
همه‌ی واژه‌ها قدرت دارند– حتی آن‌هایی که پشت سر کسی پچ‌پچ‌کنان گفته‌اید– چرا غیبت می‌کنیم؟ چرا همدیگر را دست می‌اندازیم؟ چرا پشت سر دیگران بد می‌گوییم؟
حنانه صدیقی
 خورشید یکی از مهم‌ترین عنصر در زیبایی طبیعت به حساب می‌آید، زیرا بدون خورشید دیگر هیچ زیبایی در جهان خلقت وجود نخواهد داشت.

خود باوری زنان

استان فارس-شهر شیراز گردآوری: مریم گلزاری
خودباوری از دو جزء تشکیل شده است: ۱- کارآمدی شخصی که عبارت است از اعتماد داشتن به توانایی‌هایمان برای اندیشیدن ، یادگرفتن، انتخاب کردن و اتخاذ تصمیم‌های مناسب.

اگر از چرایی عبادات پرسندم

بنان فخرالدینی استان کرمانشاه
داستان‌ها دارد این حالی که مومن دارد. نمازش را با استدلال، ورزش و ریاضت می‌خوانند و روزه‌اش را دلیل می‌خواهند تا نامش را گرسنگی گاه‌گاه می‌گذارند.

چگونه نماز را برای فرزندانمان دوست داشتنی نماییم؟/بخش چهارم

دکتر امانی زکریا الرمادی ترجمه: مسلم خدری
در اﯾﻦ دوران ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﺣﮑﺎم ﺳﺎده ی طهارت ﻣﺜﻞ ﭘﺮھﯿﺰ از ﻧﺠﺎﺳﺖ، آداب دﺳﺖ ﺷﻮﯾﯽ، ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺑﺪن و ﻟﺒﺎس و ﻧﯿﺰ راﺑﻄﻪ ی ﻧﻤﺎز ﺑﺎ طهارت ﺑﻪ او آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد.همچنین ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ آداب وﺿﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﻪ ًﮐﻮدک آﻣﻮزش داده ﺷﻮد، همانطورﮐﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﺰرﮔﻮار وﺿﻮ را ﻋﻤﻼ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ. ﺳﻮم: ﭘﺎﯾﺎن دوران ﮐﻮدﮐﯽ ( ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺎ ده ﺳﺎﻟﮕﯽ)

برای بررسی دقیق‌تر؛ شورای نگهبان لایحه تابعیت فرزندان زنان ایرانی را استمهال کرد

شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را استمهال کرد.