زنان در عرصه دعوت

ام حرام دختر ملحان انصاری

« آرزو می کند در غزوه ‌ای دریایی شهید شود » رمیصاء، ام حرام دختر ملحان نجاری انصاری، یکی از بزرگ زنان مسلمانی بود که رسول خدا عنایت ویژه ‌ای نسبت به او مبذول می داشت، به طوری  که هر وقت عزم  قبا می نمود در مسیر خود از او نیز، دیدن می فرمود.

 ام حرام خواهری داشت موسوم  به ام سلیم  که درواقع مادر انس بن مالک، خادم رسول گرامی اسلام بود.

چگونه نماز را برای فرزندانمان دوست داشتنی نماییم؟/بخش پنجم

ترجمه: 
مسلم خدری

از جمله مواردی که  به کودک کمک می‌کند تا بر انجام نماز پایبند باشد، به شرح زیر است:

1- لازم است که کودک به طور مداوم، حساسیت پدر و مادر را نسبت به نماز ببیند؛ مثلا اگر فرزند قبل از خواندن نماز عشاء اجازه‌ی خوابیدن بگیرد، پدر بدون تردید بگوید:

چگونه نماز را برای فرزندانمان دوست داشتنی نماییم؟/بخش چهارم

ترجمه: 
مسلم خدری

در اﯾﻦ دوران ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﺣﮑﺎم ﺳﺎده ی طهارت ﻣﺜﻞ ﭘﺮھﯿﺰ از ﻧﺠﺎﺳﺖ، آداب دﺳﺖ ﺷﻮﯾﯽ، ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺑﺪن و ﻟﺒﺎس و ﻧﯿﺰ راﺑﻄﻪ ی ﻧﻤﺎز ﺑﺎ طهارت ﺑﻪ او آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد.همچنین ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ آداب وﺿﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﻪ ًﮐﻮدک آﻣﻮزش داده ﺷﻮد، همانطورﮐﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﺰرﮔﻮار وﺿﻮ را ﻋﻤﻼ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ.

ﺳﻮم: ﭘﺎﯾﺎن دوران ﮐﻮدﮐﯽ ( ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺎ ده ﺳﺎﻟﮕﯽ)

راستی چرا؟

داشتم قرآن رو تلاوت می‌کردم در ابتدای سوره یوسف به واقعیت خیلی ملموس جامعه مسلمان خودمون برخوردم که از اون لحظه تا حالا فکرم رو خیلی به خودش مشغول کرده

چگونه نماز را برای فرزندانمان دوست داشتنی نماییم؟/بخش سوم

ترجمه: 
مسلم خدری
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻤﺎن را ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﻢ؟
 اﺑﺘﺪا ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر [ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻮدﮐﯽ را ﺑﺮ عهده دارد] ﯾﮏ روش روﺷﻦ، ﻣﺸﺨﺺ و ﺛﺎﺑﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،