زندگی به چه معناست؟

زندگی به چه معناست؟

زندگی به معنای زنده ماندن ،به معنای نفس کشیدن نیست.

زندگی به معنای مجموع حس‌های عشق، مهر، خشم و ناراحتی است.

گاهی اوقات زندگی درون روزگار گم می شود و بایستی آن را پیدا کنی!

گاهی این روزگارچرخش به روی بی‌رحمی می‌چرخد و پاهایت را سست، کوچه‌ها را برایت بن بست می‌کند.

اما تو باید خدا را حس کنی و بدانی خالقت حواسش به تو هست.

بنای ایمان را در قلبت بسازی و خدا را در رگ‌هایت حس کنی.

توکل به خدا را همراه با خونت در تمامی بدنت حس کنی.

آنگاه است که لبخند می‌زنی و امیدوار خواهی شد و غرق امید می‌شوی.

آنگاه است که روزگار هم به تو لبخند می‌زند و زندگی را می‌یابی».

امیدوارم پست چی، در صندوق پستی زندگیتان خوشبختی را به ارمغان بگذارد.

مطالب جدید

عطر مادر خانواده‌ی سعادتمند (1398/12/24)
تلنگر اندیشه (1398/12/21)
ما خدا را می پرستیم دنیای کودکان (1398/11/15)
آسایش و آرامش سرویس سلامت (1398/10/10)
انتخاب تو چیست؟ زنان موفق (1398/10/10)