ﮔﺮاﺗﻦ ﮐﺪو ﺣﻠﻮاﯾﯽ دوازده ﻣﺎﻫﮕﯽ

ﮔﺮاﺗﻦ ﮐﺪو ﺣﻠﻮاﯾﯽ دوازده ﻣﺎﻫﮕﯽ

کدو حلوایی ؛ 100 گرم/ ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﮐﺮده؛ 50 ﮔﺮم/ ﭘﻨﯿﺮ رﻧﺪه ﺷﺪه؛ 20 ﮔﺮم / ﮐﺮه ؛ 5 گزم/ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﻧﻤﮏ / ﮐﻤﯽ ﭘﻮدر ﺟﻮز ﻫﻨﺪی ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺨﺖ

داﻧﻪ و اﻟﯿﺎف ﮐﺪو ﺣﻠﻮاﯾﯽ را ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه را ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده و در ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ‌اي ﺣﺎوي یک ﻟﯿﻮان آب و ﮐﻤﯽ ﻧﻤﮏ رﯾﺨﺘﻪ و روی آﺗﺶ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت 20 دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺠﻮﺷﺪ. ﮐﻤﯽ ﺟﻮز ﻫﻨﺪی را ﺑﻪ ﮐﺪو اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻦ در ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت 10 دقیقه بپزید

ﮐﺪو ﺣﻠﻮاﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﭘﺨﺘﻪ را ﺑﺎ ﭼﻨﮕﺎل ﺧﻮب ﻧﺮم ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮره در آورﯾﺪ. ﻓﺮرا ﺑﺎ دﻣﺎي 220 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﮔﺮم ﮐﻨﯿﺪ ﻇﺮﻓﯽ ﻧﺴﻮز را ﭼﺮب ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﻮره را داﺧﻞ آن ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ. ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﺷﺪه را روي ﮐﺪو ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و ﭘﻨﯿﺮ را در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﯿﺪ و 10 دﻗﯿﻘﻪ ﺣﺮارت دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﯿﺮ ﮐﺎﻣﻼً ﺣﻞ ﺷﻮد.ﭘﻨﯿﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺴﻮزد ﯾﺎ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه‌ای ﺑﮕﯿﺮد.

ﮔﺮاﺗﻦ را در ﺑﺸﻘﺎب ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و ﭘﺲ از ﺳﺮد ﺷﺪن ﺑﻪ ﮐﻮدك ﺑﺪﻫﯿﺪ. گوشت نباید بیش از 12 ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف ﭼﺮخ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. بهتر است ﮔﻮﺷﺖ را در آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت و ﻗﺒﻞ از ﭘﺨﺘﻦ، ﭼﺮخ ﮐﻨﯿﺪ.

مطالب جدید

آسمان دنیا نور باران شد دل نوشته (1398/08/19)
نکات ریز و مؤثر هنر خانه‌داری (1398/07/17)
مادر علمی زنان مشهد زنان موفق (1398/07/13)
چگونه فرزندم را به مدرسه علاقمند کنم؟ خانواده‌ی سعادتمند (1398/07/13)
گذر رودخانه دنیای کودکان (1398/07/11)
برای اولین بار در اندونزی یک زن رئیس مجلس شد اخبار و رویداد های جامعه زنان (1398/07/11)
متفاوت باش خانواده‌ی سعادتمند (1398/07/02)