آيا می‌دانيد چرا پرندگان به هنگام خواب روی يك پا می‌خوابند

آيا می‌دانيد چرا پرندگان به هنگام خواب روی يك پا می‌خوابند

دوستان خوبم! آيا تا به حال پرنده‌ای را كه خوابيده است، ديده‌ايد؟ فكر می‌كنيد چرا آنها روی يك پا می‌خوابند و گاهی سرشان را لای بالشان می‌كنند.
قبل از ديدن جواب، كمی فكر كنيد

تصاویر ضمیمه: 
آيا می‌دانيد چرا پرندگان به هنگام خواب روی يك پا می‌خوابند
آيا می‌دانيد چرا پرندگان به هنگام خواب روی يك پا می‌خوابند
آيا می‌دانيد چرا پرندگان به هنگام خواب روی يك پا می‌خوابند
آيا می‌دانيد چرا پرندگان به هنگام خواب روی يك پا می‌خوابند