کارگاه آموزشی اساسنامه و مرامنامه جماعت در شهر جناح برگزار شد