مولانا و نظریه‌ی وحدت متعالی ادیان (بخشی از رساله‌ی دکتری نویسنده)