رابطه‌ی رعایت نکات بهداشتی و پرهیز از تجمّع با التجاء إلی الله و توکّل