نخستین همایش دگرپذیری و رواداری در مهاباد برگزار شد