هیأت اجرایی استان کردستان از امین اسدی قاری قرآن تقدیر نمود