"یکپارچگی شخصیت مومن" موضوع محفل ایمانی بانوان شهر شیراز در رمضان بود