محفل ایمانی بانوان عضو جماعت شیراز با عنوان "تغییر پایدار در رمضان" برگزار شد