دوره‌ی«معنویت و نشاط» در شهر جالق سراوان برگزار شد