برگزاری کارگاه مدیریت زمان برای نوجوانان در شهر شیراز