«مهندس احمد مدنی» یار دیرین دعوت در ماکو دار فانی را وداع گفت