اشتغال‌زایی برای ٥٠ خانوار توسّط کارآفرین جوان ایرانشهری