افتخارآفرینی ورزشکاران جناحی در مسابقات کشوری یوگا