دبیرکلّ جماعت: ما به فتح افق‌های جدید در نگاه و اندیشه نیاز داریم