رویکردی کیفی بر مقوله کولبری و بررسی فاکتورهای زمینه‌ای و مؤثر بر آن