دبیرکل جماعت: امروز بیش از هر زمان دیگری به دگرپذیری نیازمندیم