کردستان مقام سوّم مسابقات جهانی کونگ‌فو را به دست آورد