مراسم تجلیل از بانوان حافظ کل قرآن کریم در شهر بانه وره برگزار شد