بررسی تاریخچه فلسطین در نشست بانوان تهران انجام شد