دولت مدنی، گامی به سوی گذر از خودکامگی و تحقق مقاصد شریعت