تابوت دموکراسی در تحریر (نقدی بر مقاله‌ی تحریر قاعده یا استثنا؟)