اردوی تربیتی تفریحی «اعضای جماعتِ سراوان و سیب و سوران» برگزار شد