طَلحةُ بنُ البَرّاء، بارزترین نمونه دوستداری رسول و نیكویی به پدر و مادر