مقام سوم بسکتبال با ویلچر لیگ دسته‌ی دوم قهرمانی کشور به بوکان رسید