دبیرکل جماعت دعوت و اصلاح با اعضا و هواداران در سنندج ديدار كرد