کیلدهای پیروزی

منبع: مجله‌ی دعوت تربیت

کلید عزت: اطاعت خداوند و رسول(ص).
کلید روزی: تلاش به همراه استغفار و تقوی.
کلید بهشت: تقوی.
کلید ایمان: تفکر در نشانه‌های خدا و مخلوقات او .
کلید نیکی: راستی.
کلید قلب زنده: تدبر در قرآن، زاری در سخرگاهان و ترک گناهان.
کلید علم: به نیکویی پرسیدن و به نیکی مطلب را گرفتن.
کلید فتح و پیروزی: صبر.
کلید رستگاری: تقوی.
کلید افزایش: شکر.
کلید میل به آخرت: زهد در دنیا.
کلید اجابت: دعا.

هر جا که می‌روی و هر کاری که می‌کنی کلیدهای فوق را به همراه ببر، زیرا اینها کلید قفل‌های حیات توست و اگر این قفل‌ها باز شدند ترا نه خوفی است و نه اندوه و این خود سرّ حیات و جاودانی در فردوس برین است.

بدون امتیاز