مه دحی ئاخرین ناردراوی خوای مه زن حه زره تی موحه ممه د(ص)

مه دحی ئاخرین ناردراوی خوای مه زن حه زره تی موحه ممه د(ص)

 

 

هونراوه ییک له سه ر مه دحی پیغه مبه ری خودا صلی الله علیه و علی آله و صحبه و سلم

 

ئه ستیره ی گه ش له ئاسوی ژین                     هـــــه تاوه که ی رووناکــــی دین 

ماموسـتاکـه ی ده رسی ئـه ویـن                      ئـــــه ی سیـــــــد للمـــــرســلین 

                                       تــــــوی رحمـــــــه للعالمین 

ئه ی عارفی مه کتــه ب نــه دیو                       ریبــــواری ریی هه و راز و شـــیو

نووری خـودا بـــورکانی  زیـــــو                       سه ر چاوه که ی ده ریای یه قیــن

تــــــوی رحمـــــــه للعالمین

ئه ی هاوه لی برسی و هـه تیو                       ئــه ی ئاسمانی دابــــــــــــه زیـوو

ئه ی هه لبـژراوی را پــــه ریوو                       دووری لــه هـه ر ترس و حــه زین   

تــــــوی رحمـــــــه للعالمین

هه تـــاوی تو مانگه شـــه وی                        دوژمن لـه گــه ل جه هل و خه وی  

نووری ئه تو  لـه سـه ر زه وی                        چه ن هـــه ولت دا تا سه ر که وین

تــــــوی رحمـــــــه للعالمین

ژیــــــــان بی تو ده نگی نیه                          جیــــــهان بی تــــو ره نــــگی نیه 

لا ده لـه ژین ئه م ســه ردیه                         قورئـــانی تو حبـــل المتـــــــــــین

تــــــوی رحمـــــــه للعالمین

مــه شخه لی ریی ئیمانی تو                          لایـــه نـــــگری ئینـــــــسانی  تـــو 

تینویه گــــیان بــو کـــانی تو                          ئه ی زه م زه مـــی پـــر هیز و تین

تــــــوی رحمـــــــه للعالمین

 

 

توی هه لگــری ئالای ئه وین                        توی مـــه لهه مـــی زام و بــــــریـــن 

چــــیژی خوا له نــیوی  ژین                        ره وتـی شــیــــاوت خـــه م ره ویـــن  

تــــــوی رحمـــــــه للعالمین

ئه ی صـــــادق الوعد الامــین                          ئـــه ی شــــــافعٌ فـــی یوم الدین 

هــــــه ر توی  امــام المتقین                          ئاوی به هه شت کانــــــیاوی ژیـن 

تــــــوی رحمـــــــه للعالمین

ســــــه رداری ئه نبیای ئه تو                            ســــالاری ئـه و لیـــــــای ئــه تو 

به نده ی چاکی خودای ئه تو                            ریگـــــه ی هــودات نوری مبیـــن 

تــــــوی رحمـــــــه للعالمین

شه وی قـه دری ئه نعامی تو                           مه ستـــین هه موو  بــه جامی تو

باده ی نابـــه کـــــه لامی تو                           مه دداحی تـــــــــو روح الا مــین

تــــــوی رحمـــــــه للعالمین

نابینـــه پـــیــاوی زور و زه ر                            ناده ین ئیـــمان به مانگ و خوه ر 

به گیان ریگه ت ئه گرینه به ر                            شـــــه رعی پاکت بالی فـــریـــن

تــــــوی رحمـــــــه للعالمین

له ده شتی خه م تو سیبه ری                         گوی را یـــه لیت به ختــــــه وه ری 

له دوو دونیا تاجی ســـه ری                          ئه ی چــــاکتــرینـــی   صـــــالحین  

تــــــوی رحمـــــــه للعالمین

فه خره بو من مه دح و ثه نات                       پیـــغه مـــــبه رم گیانم فیــــــدات 

ده ردی دلــم زوره     به لات                        مه حره می سیــر خیــــر الا میــن

تــــــوی رحمـــــــه للعالمین

هـــینده حــــالم زاره و په ژار                          نه ما بو دل جیـــگه ی قــــــه رار 

تالان ئــه بی خوینــــی هه ژار                          به خنجـــــه ری ژه هراوی کـــین

تــــــوی رحمـــــــه للعالمین

روونه ئاســـــو به رزه هـــیوام                          هه لدین  هه موو گورگانی شــام

ئایـه ی قورئان به لگه ی ره وام                         والله خــــــــــیر المـــاکریـــــــن 

تــــــوی رحمـــــــه للعالمین

کوفــر  و زالم ریســــوا ده بی                           هـــه ر وا بووه و هـه ر وا ده بی

نووری ئیمــــــان به رپا ده بی                            به کویری چـــــاوی مشــــــرکین 

تــــــوی رحمـــــــه للعالمین

کــــو بونه تو ئه حبـــــابی تو                             سه لام له تو و ئـــــه صحابی تو 

لـــه هاوه لانی نـــــابی تــو                              له ئــــــالی به یتی طــــــاهرین

تــــــوی رحمـــــــه للعالمین

یاره ب پـه نامان هـه ر به تو                              چاوی هــــــــانامان هه ر به تو 

به لای حـه بیب کومان که کو                              ئــــه ی مالکی فه و تان و ژیـن 

تــــــوی رحمـــــــه للعالمین

له و روژه وا ده ر به ده رم                                بی بــــه ش مه که له سیبــه رم 

شانـــازیمه پیغــه مـــبه رم                               که وام لـه ریـــــــزی مســــلمین 

تــــــوی رحمـــــــه للعالمین

صه لاتی خوای گه وره ت له سه ر                           له بو به کر و له بو عـــــــو مــه ر 

بو عــو ثمان و له بو حه یده ر                          تیکوشه رانی ســــــــــا بقـــــین 

تــــــوی رحمـــــــه للعالمین

 

 

ده‌نگێ نه‌دراوه

.:: نوێ‌ترین ::.

لاوانی كورد ئۆسكاری خۆڕاگرییان به‌ده‌ست هێنا هه‌واڵه‌کانی ئیسلاح وێب (1401/02/28)