بە خێربیتەو ئازیزە کەم

بە خێربیتەو ئازیزە کەم

تا ئێستا قە ت

 ئە وە ندە بە تاسە ت نە بووم

بە خێربیتە و ئازیزە کە م

بە زە مزه می چاوە کانت 

ئاودێری چۆڵگە ی دڵم کە

ئە ی ئازیزی ئازیزە کە م 

دڵم تە نگی باڵاکە ت بوو

من بە هیوام 

رۆحی یاخیم

بە ئارامی تۆ بسپێرم

من بە هیوا م

ئە سپی نە فسم

لە هه واری تۆ ببە ستم

من بەهیوام 

بتکە م بە سە کۆی هەڵفڕین

بۆ بارە گای عە رشی ئازیز

لە کاروان زۆر بە جێماوم

فرسە خ فرسە خ

بە ڵام هیشتا دڵم خۆشە

مادام بە ڕێگاکە دە ڕۆم

ودمی هه ناسە ت لە دوورە و

مە سێح ئاسا

زیندوو کە رە وە ی رۆحم بوو

بە  خێر بیتە و ئازیزە کە م

بۆنی خۆشت

 بە رامە ی دونیای گرتووە

لە و خۆشیە بێوە ریم نە کە ی

لە مێژە چاوە ڕوانی تۆم

دە ستم بگرە و بمگە یینە 

بە و کاروانە ی تیژ بە لامدا

تێپە ڕین و

ئاوریکیان نە دایە وە

تکا دە کە م

لە م هه وڕازە نە فە س گیرە

وێڵم نە کە ی

لە نوور بارانی قە درە کە ت 

مە شخە ڵێکم بۆ ساز بکە

با رێگە کە م لێ ون نە بێ

تا دیداری ئە م جارە مان

-هه ڵبە ت ئە گە ر مە ودا مابێ-

تۆ چی ئە ڵی ؟

ئا خۆ بگە م

بە وکاروانە؟

تۆزێ بێدە نگ 

سرتە سرتیان

هه ست پێ دە کە م

تۆش ئە یبیسی؟

ئە ها ئە وە کوچکاوری کاروانە کە س 

 تۆش ئە یبینی؟

مە ودا تەنگە  ئە بێ برۆم

ئە م دە رفە تە ش لە دە ست نە دە م

دە ی ماڵاوا من روێشتم

تۆچی ئە کە ی ؟

دی لە گە ڵما؟

ده‌نگێ نه‌دراوه

بۆچوونەکان

1
عزیز صادقی (not verified)
1392/5/28 10:57

سلام
کاک عطا گیان ده ست خوش
هیوا دارم شیعره جوانه کانت به رده وام بینه سه ر سایت

2
ronya (not verified)
1392/6/12 04:59
Vote down!
-143

ریز و سوپاسی تایبه ت بو برای خوشه ویستم
چیژم برد له هونراوه که ت، چاوه روانی به رهه مه کانی تریشت هه ین

.:: نوێ‌ترین ::.