طهارت و نجاست

الف: آیا آب تاول چنانچه روی پوست بریزد، نیازی به تجدید وضو هست؟ ب: آیا روی جانماز بریزد بایستی آن مکان شسته شود؟

شماره: 
57

الف: وضو را باطل نمی‌کند، ولی در مذهب حنفی وضو را باطل می‌کند، رأی راجح آن است که وضو را باطل نمی‌کند.
ب: اگر آب آن همراه با چرک یا خون باشد، نجس است، در غیر این صورت نجس نیست.

آلوده شدن كفش يا لباس با دهان سگ چه حكمي دارد؟ (چگونه پاك مي شود؟)

شماره: 
50

لباس و کفش را نجس می‌کند و باید هفت بار شسته شود.

حکم ودی و مذی چیست؟ آیا نجس است و لباس را نجس می‌کند یا نه؟ وضو را باطل می‌کند یا نه؟

شماره: 
27

ودی و مذی مانند ادرار نجس هستند و لباس و بدن را نجس می‌نمایند و وضو را نیز باطل می‌کنند.

غسل جنابت چه وقت بر زن واجب می‌شود؟ آیا با صرف تماس ختنه‌گاه با فرج بدون دخول، غسل لازم می‌شود؟

شماره: 
14

تا زمانی که دخول انجام نگیرد غسل واجب نمی‌شود، البته انزال منی بدون دخول هم غسل را واجب می‌کند.

همزمانی محتوا