دورهمی اعضا و کارکنان دفتر مرکزی جماعت با حضور مسؤول هیأت اجرایی جماعت برگزار شد

دورهمی اعضا و کارکنان دفتر مرکزی جماعت با حضور مسؤول هیأت اجرایی جماعت برگزار شد

اعضا و کارکنان دفتر مرکزی با حضور مسؤول هیأت اجرایی جماعت جماعت روز چهارشنبه ١١خردادماه در دفتر مرکزی جماعت در تهران گردهم آمدند.


جمال اسماعیلی، مسؤول هیٲت اجرایی مرکزی جماعت از جوان بودن اکثریت اعضای دفتر مرکزی ابراز رضایت و خرسندی کرد و گفت: «شایسته است که این جوان‌گرایی به بدنه‌ی جماعت هم انتقال داده شود.»

جهاندار امینی در ادامه‌ی این نشست به ارائه‌ی گزارش سفر به شعبه‌ی کرمانشاه و دیدار با اعضای جماعت و سایر شخصیت‌ها و شرح اهداف و جزئیات این سفر پرداخت.

در ادامه نیز سایر حاضران به ابراز نظر پیرامون اهمیت دیدارهای حضوری در راستای تقویت رابطه‌ی میان اعضا و افزایش انسجام سازمانی و جماعتی اشاره کردند.

دورهمی اعضا و کارکنان دفتر مرکزی جماعت با حضور مسؤول هیأت اجرایی جماعت برگزار شد
دورهمی اعضا و کارکنان دفتر مرکزی جماعت با حضور مسؤول هیأت اجرایی جماعت برگزار شد
دورهمی اعضا و کارکنان دفتر مرکزی جماعت با حضور مسؤول هیأت اجرایی جماعت برگزار شد
دورهمی اعضا و کارکنان دفتر مرکزی جماعت با حضور مسؤول هیأت اجرایی جماعت برگزار شد