شکوه قربان در شهر بانه وره در هفتمین سال متوالی

شکوه قربان در شهر بانه وره در هفتمین سال متوالی

دیروز ۲۹ تیرماه مراسم باشکوه تجمیع قربانی، در شهر بانه وره با شکوه هرچه بیشتر، نسبت به سالهای گذشته برگزار گردید.

 

بنا به گزارش خبرنگار اصلاحوب، دیروز ۲۹ تیرماه برای هفتمین سال متوالی، مراسم باشکوه قربانی در شهر بانه وره، که به ثبت ملی نیز رسیده، با مدیریت هیات قربانی شهر، تعداد ۴۵۵ راس حیوان متشکل از ۶۲ راس گاو، ۱۴۲ راس گوسفند، ۲۵۱ راس بز ذبح و در بین ۱۲۰۰ خانوار شهر به طور مساوی تقسیم گردید.

شکوه قربان در شهر بانه وره در هفتمین سال متوالی
شکوه قربان در شهر بانه وره در هفتمین سال متوالی
شکوه قربان در شهر بانه وره در هفتمین سال متوالی
بدون امتیاز