شانزدهمین دورهمی کتاب و کتابخوانی در شهر دشتی برگزار شد

شانزدهمین دورهمی کتاب و کتابخوانی در شهر دشتی برگزار شد

شاهزدهمین دورهمی کتاب و کتابخوانی به همت باشگاه کتابخوانی شهر دشتی و با حضور" سید مهدی میر عظیمی" نویسنده و خالق خلاق کتاب‌های یک صفحه‌ای در شهر دشتی برگزار شد.

شانزدهمین دورهمی کتاب و کتابخوانی در شهر دشتی برگزار شد
شانزدهمین دورهمی کتاب و کتابخوانی در شهر دشتی برگزار شد
شانزدهمین دورهمی کتاب و کتابخوانی در شهر دشتی برگزار شد
شانزدهمین دورهمی کتاب و کتابخوانی در شهر دشتی برگزار شد
شانزدهمین دورهمی کتاب و کتابخوانی در شهر دشتی برگزار شد
شانزدهمین دورهمی کتاب و کتابخوانی در شهر دشتی برگزار شد