همایش خانواده و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در روستای فاریاب شهر جناح برگزار شد

همایش خانواده و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در روستای فاریاب شهر جناح برگزار شد

همایش خانواده و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی به همت معاونت بانوان جماعت و همکاری شورای اسلامی روستا دوشنبه پانزدهم بهمن ماه سال جاری با حضور استاد منصور نژاد در روستای فاریاب شهر جناح برگزار شد.

همایش خانواده و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در روستای فاریاب شهر جناح برگزار شد
همایش خانواده و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در روستای فاریاب شهر جناح برگزار شد
همایش خانواده و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در روستای فاریاب شهر جناح برگزار شد
همایش خانواده و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در روستای فاریاب شهر جناح برگزار شد