افزوده شدن زبان کُردی به دروس مقاطع تحصیلی کشور عراق

افزوده شدن زبان کُردی به دروس مقاطع تحصیلی کشور عراق
وزارت آموزش و پرورش عراق، زبان کُردی را به صورت رسمی و به عنوان زبان اصلی دوم در این کشور به دروس مقاطع تحصیلی در سرتاسر عراق افزود.
در بخشنامه‌ای که صادر شده است، تٲکید شده، جهت غرس روح محبت و برادری به جز اقلیم کردستان، در همه‌ی استان‌های دیگر زبان کردی به عنوان دومین زبان رسمی کشور در همه‌ی مقاطع تحصلی عراق تدریس شود.
بدون امتیاز