در خصوص سقط جنين، اگر در آزمايشات جنين سندرم تشخيص داده باشند ولي بنا به دلايلي اين جواب در شش ماهگي داده شود و از لحاظ قانوني اگر ماه بارداري پايين‌تر باشد، عمل سقط قانوني انجام مي‌شود، ولي چون ماه بارداري من بالا هست،

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
عمل سقط به طور قانوني اجازه انجام ندارد مگر در مطب‌هاي خصوصي با درخواست خود شخص اين از لحاظ اسلام چگونه است؟

علما سقط جنین را که بیش از چهار ماه داشته باشد، جایز نمی‌دانند، مگر زمانی که حفظ جنین برای مادر خطرناک باشد که در این صورت برای حفظ جان مادر آن را جایز دانسته‌اند.