اگر زنی فوت کنند و فقط چهار خواهر و سه عموزاده (مذکر) داشته باشد، وضعیت ارث بری آن‌ها به چه صورت است؟ آیا عموزاده‌ها ارث می‌برند؟

شماره: 
0

دو سوم دارایی سهم ارث خواهران است و بقیه دارایی به پسرعموها می‌رسد.