آيا کوتاه کردن موی ابرو در شب گناه هست؟

شماره: 
0

انجام چنین کاری در شب مانع شرعی ندارد.