کسی بچه‌اش بدنیا بیاد و موقع ختنه کردن گوسفندی سر ببرد جایز است؟

شماره: 
0

نوزاد که متولد می‌شود، روز هفتم سنت است نامگذاری شود و برایش قربانی (عقیقه) سر بریده شود، [گوسفند باشد یا بز] اگر در روز هفتم برایش قربانی سر بریده نشود، هر زمانی که برایش قربانی شود، درست است و آن سنت به جای می‌آید. اگر عقیقه سر بریده باشد و باز بخواهد برایش سوری و جشنی برگزار کند و قربانی کند و غذایی بپزد و به دیگران بدهد، کار خوبی است و از لحاظ شرعی جایز می‌باشد.