آیا برای زکات دادن مال التجاره، می‌شود به جای پول مثلاً مرغ و برنج و... خرید و به مستحق داد؟

شماره: 
0

اگر فرد بداند که دادن برنج و گوشت و دیگر کالاها برای مستمند و نیازمند سودمندتر و بهتر است، به اندازه‌ی همان پول آن کالا را به آنان می‌دهد، در غیر این‌صورت دادن پول بهتر است.