به فرزندی كه جدا زندگي می‌كند، زكات تعلق مي‌گيرد؟

شماره: 
0

دادن زکات پدر به فرزند و فرزند به پدر به نام اینکه مستمند و تنگدست هستند، جایز نیست، چون در صورت نیازمند بودن آنان نفقه‌اشان بر یکدیگر واجب است.