تقسیم میراث زن ومرد فرق دارد؟

شماره: 
0

سهم الإرث زن و مرد با هم تفاوت دارد گاهی مرد بیشتر می‌برد مانند تقسیم ارث میان خواهران و برادران و گاهی هم سهم زن و مرد برابر است مانند ارث خواهران و برادران مادری و سهم پدربزرگ و مادربزرگ در برخی مواقع.