اگر از بانكي وام دوازده درصد براي كار واجب بگيريم سپس در بازپرداخت آن ناتوان باشيم و بانك هم آن وام را تمديد كند و سود دوازده درصد قبلي را تبديل به هجده درصد كند

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
و سود آن وام قبلي را هم حساب كنيد (سود درسود) آيا حرام است؟

اگر وام‌گرفتن پیشین شما از نظر شرعی برای ضرورت بوده باشد برای دفع حرج مباح است، اما تمدید آن و افزوده شدن بر میزان بهره جایز نیست، چه‌بسا در زمان فرا رسیدن بازپرداخت دوباره قسط آن، ناتوان باشید و باز بر اندازه آن افزوده شود، پس سعی کنید وام را بازپس دهید تا بر مشکلاتتان افزوده نشود.